European partnership project about peaceful, non-violent communication

Partner's languages see below

Social peace is crucially for society’s progress. However, physical as well as psychological violence occurs and thus prevents the free development of talents and human resources. Moreover, citizens of 'open' societies need to cope with differences (culture, religion, social status, life-style, political opinion) between formally equal people. But a lack of empathy and knowledge, prejudies and incertainity prevent too often to create bridges and to communicate 'from heart to heart'.

Our partnership focuses on these and other challenges aiming to learn the method of peaceful, non-violent communication, to practise empathy, to enhance mutual understanding and to train social competencies. We are organisations from 5 European countries: France, Germany, Italy, Lithuania, Poland and United Kingdom. All act in the field of adult education; they are committed to empowering disadvantaged learners and parents to strengthen humanistic values, self-esteem and public spirit.

During the project learners make communication exercises based on their experiences and transform them in empathic and peaceful interactions. They achieve this in local groups of each partner's organisation and during 5 transnational meetings in Florence, Marseille, Lódz, London and Berlin. The exercises provide basic elements for guidelines on empathic communication as a tool in European Adult Education, our common partnership result.

The project is funded by the European Union’s Grundtvig programme for Adult Education.

Empathie und Lebenskunst: Friedfertige, gewaltfreie Kommunikation

Sozialer Frieden ist grundlegend für gesellschaftlichen Fortschritt. Gleichwohl sind physische und psychische Gewalt vielerorts noch Realität und verhindern die freie Entfaltung von Talenten und Fähigkeiten. Zudem sind Bürgerinnen und Bürger 'offener' Gesellschaften dazu herausgefordert, mit Unterschieden zwischen formal gleichen Menschen zurechtzukommen – Unterschieden hinsichtlich Kultur, Religion, sozialem Status, Lebensstil, der politischer Meinung. Dem stehen allerdings noch zu oft ein Mangel an Empathie und Wissen, sowie Vorurteile und Unsicherheit entgegen. Brücken zwischen Menschen können so kaum entstehen, und die Kommunikation 'von Herz zu Herz' bleibt auf der Strecke.

In unserer Lernpartnerschaft greifen wir diese und weitere Herausforderungen auf und lernen die Methode der friedfertigen, gewaltfreien Kommunikation kennen. Wir üben uns darin, Empathie zu praktizieren, gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und uns auf diese Weise soziale Kompetenzen anzueignen. Wir, das sind Organisationen aus 5 Ländern Europas: Frankreich, Berlin/Deutschland, Italien, Litauen, Polen und Großbritannien. Alle Projektpartner sind auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung aktiv; sie richten ihr Augenmerk darauf, Menschen zu erreichen, die ein eher kleines Portemonnaie und daher seltener die Chance haben, an solchen Trainings teilzunehmen und zu transnationalen Treffen zu fahren. Ziel ihrer Arbeit ist es außerdem, humanistische Werte, Selbstvertrauen und Gemeinsinn zu befördern.

Während des Projekts machen die Teilnehmer/innen Übungen, die auf eigenen Erfahrungen beruhen. Sie gestalten Kommunikationssituationen und versuchen, Konflikte auf friedfertige Weise zu bearbeiten. Dies geschieht auf regelmäßigen lokalen Treffen der Projektpartner und während 5 transnationaler Begegnungen in Florenz, Marseille, Lódz, London und Berlin. Die Übungen bieten die Basis für ein Handbuch über empathische Kommunikation als einer methodischen Anregung für die Europäische Erwachsenenbildung, unserem Projektergebnis.

Das Projekt wird durch Mittel des Grundtvig-Programms für Erwachsenenbildung der Europäischen Kommission ermöglicht.

Kontakt: Frauenkreise Berlin, kontakt@frauenkreise-berlin.de, Sophia Bickhardt, project coordinator, sophia.bickhardt@viamot.de


L'empatia e l'Arte di Vivere. Sviluppo delle Competenze Sociali attraverso la Comunicazione Non Violenta

La pace sociale è cruciale per il progresso della società. Tuttavia, la violenza fisica e psicologica si verifica e impedisce quindi il libero sviluppo di talenti e risorse umane. Inoltre, i cittadini delle società "aperte" devono tener conto delle differenze (cultura, religione, status sociale, stile di vita, opinioni politiche) tra le persone formalmente uguali. Ma la mancanza di empatia e di conoscenza, i pregiudizi e l'incertezza impediscono troppo spesso di creare ponti e comunicare 'col cuore in mano'.

La nostra partnership si concentra su queste e altre sfide volte a imparare un metodo di comunicazione pacifica, non violenta, a esercitare l'empatia, per migliorare la comprensione reciproca e a formare delle competenze sociali. Siamo organizzazioni provenienti da 5 paesi europei: Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia e Regno Unito. Tutte operano nel campo dell'educazione degli adulti; sono impegnate a migliorare le competenze i discenti svantaggiati e a rafforzare i valori umani, l'autostima e il senso civico.

Nel corso del progetto, gli studenti fanno esercizi di comunicazione basati sulle loro esperienze e li trasformano di interazioni empatiche e pacifiche. Fanno questo all'interno di localmente, nei gruppi organizzati da ciascun partner e durante i 5 incontri transnazionali a Firenze, Marsiglia, Lódz, Londra e Berlino. Gli esercizi forniscono elementi di base per le linee guida sulla comunicazione empatica come strumento europeo di educazione per gli adulti, risultato della nostra collaborazione comune.

Il progetto è realizzato con il sostegno del programma per l'educazione degli adulti Grundtvig dell'Unione Europea

Contatti: Fondazione Franceschi Onlus - segreteria@fondazionefranceschi.org

Projekt europejski Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*.

Społeczny (s)pokój jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do pomyślnego rozwoju społeczeństw. Wciąż jednak spotykamy się z przejawami przemocy fizycznej i psychicznej, które stoją na przeszkodzie swobodnego rozwoju talentu i potencjału ludzkiego. Kształcenie dorosłych powinno wspierać edukację społeczną w obszarze komunikacji, co oznacza promowanie postaw obywatelskich wykluczających przemoc. Należy promować demokrację i pokojowe rozwiązywanie problemów w ramach społeczeństwa obywatelskiego

Partnerstwo projektu NVC tworzą instytucje z 6. krajów Zachodniej i Wschodniej Europy.

Wszystkie te organizacje zajmują się pracą z grupami osób defaworyzowanych. Pomagają im wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie, pielęgnować wartości humanistyczne, empatię, jak również wzmacniać poczucie własnej wartości, poprzez stosowanie m.in. metody opartej na teorii Porozumienia Bez Przemocy (NVC), rozwiniętej przez Marshalla B. Rosenberga.

Tematem przewodnim naszych działań jest uczenie się w środowisku międzykulturowym – w kontekście multikulturowości krajów partnerskich, jak i całej wielokulturowej Europy.

Obywatele współczesnych społeczeństwach muszą poradzić sobie z różnicami między (formalnie) równymi sobie osobami, a różniące ich kwestie powinni rozpatrywać w sposób pokojowy, do czego konieczne są odpowiednie kompetencje.

W związku z tym naszym celem jest wspieranie grup docelowych w wypracowaniu narzędzi komunikacyjnych, opartych o ich własne doświadczenia, które pozwolą im porozumiewać się bez przemocy.

Partnerstwo projektu zaplanowało spotkania w: Florencji, Marsylii, Łodzi, Londynie i Berlinie. Będą one okazją do zapoznania się z podstawowymi elementami komunikacji empatycznej które można zastosować jako narzędzie w europejskiej edukacji dorosłych.

Projekt realizowany jest w ramach programu UE Grundtvig.

Kontakt do polskiego partnera projektu: Fundacja Euro-Edukacja https://euroedukacja.wordpress.com/ ; Email: fundacja.euroedukacja@gmail.pl

* Projekt opiera się luźno na elementach Metody NVC Marshall’a Rosenberga.


Empatija ir menas gyventi, projektas apie bendravimą be pykčio

Socialinė taika yra būtina visuomenės pažangai. Tačiau fizinis taip pat ir psichologinis smurtas vyksta ir taip trukdo talentų ir kitų žmogiškųjų išteklių vystymuisi. Be to, “atvirų” visuomenių piliečiai turi suvaldyti iššūkius, kuriuos atneša kultūros, religijos, socialinės padėties, gyvenimo būdo, politinių pažiūrų skirtumai tarp formaliai lygių žmonių. Pernelyg dažnai empatijos ir žinių trūkumas, prietarai ir neužtikrintumas trukdo sukurti tiltus ir bendrauti "iš širdies į širdį".

Mūsų partnerystė orientuota į šiuos ir kitus klausimus, kuriais siekiama išmokti taikaus, bendravimo be pykčio (NVC) metodo, praktikuoti empatiją, stiprinti tarpusavio supratimą ir mokyti socialinių gebėjimų. Mes esame organizacijos iš 6 Europos šalių: Prancūzija, Vokietija, Italija, Lietuva, Lenkija ir Jungtinė Karalystė. Organizacijos vykdo švietimo veiklą, padeda socialinę atskirtį patriantiems žmonėms, tėvams stiprinti humanistines vertybes, savigarbą ir pilietiškumą.

Projekto metu besimokantieji remdamiesi savo patirtimi atlieka komunikaciją stiprinančius pratimus ir transformuoja juos į empatinę ir taikią tarpusavio sąveiką. Jie tai siekia savo organizacijos vietos grupių susitikimuose ir per 5 tarptautinius susitikimus, vyksiančius Florencijoje, Marselyje, Lodzėje, Londone ir Berlyne. Komunikacijos stiprinimo pratybos suteiks pagrindinius empatiško bendravimo elementus, kurie atsispindės gairėse, kaip Europos suaugusiųjų švietimo įrankis ir mūsų bendros partnerystės rezultatas.

Kontaktai: Pažagienių mokykla-darželis www.pazagieniumokykla.lt email: svyturio31@gmail.com

Projektą finansuoja Suaugusių šveitimo Europos Sąjungos Grundtvig programa.

 

 

LLP Logo This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)